Η κατάθεση των δικαιολογητικών, στις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της Φ.151/122732/Β6/1.10.2010 (ΦΕΚ 1612/Β/4-10-2010) Κ.Υ.Α., των υποψηφίων που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί από 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και 8 Μαρτίου 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
—–
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΕΞ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Μαρούσι, 17-01 -2013

Αρ. Πρωτοκόλλου:  Φ.151/ 6521/B6
          
Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη    : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα    : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες    : Αθ. Ρούσκας. Π. Τσόκα  
Τηλέφωνο    : 2103442705, 210-3442647
FAX        : 2103442077

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής αιτήσεων στις επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της Φ.151/122732/Β6/1.10.2010 (ΦΕΚ 1612/Β/4-10-2010) Κ.Υ.Α., για υποψήφιους που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ εδάφιο iii (γ) του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90/τ.Α΄/2001) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 59 παρ. 11 εδάφιο β περίπτωση iii του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/2011).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.151/122732/Β6/1-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1612/τ.Β’/4-10-2010) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.251/153699/B6/3-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 1897/Β/2010) όμοια απόφαση και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98-Α΄) κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Τις διατάξεις της με αριθμ. 76051/4-7-2012 (Φ.Ε.Κ. 2091/τ.Β΄/2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου» Απόφασης.
                                                                  Αποφασίζουμε

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, στις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της Φ.151/122732/Β6/1.10.2010 (ΦΕΚ 1612/Β/4-10-2010) Κ.Υ.Α., των υποψηφίων που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί από 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και 8 Μαρτίου 2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης
2. Δ/νσεις Δ.Ε.
3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια (μέσω των Διευθύνσεων  Δ.Ε.)
4. Ε.Α.Π.
5. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ, Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα)
6. Συνημμένος πίνακας Νοσοκομείων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού Γραμματέα
2. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
3. Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
4. Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων / Τμήματα Α’ και Β’
 

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr