Η παρακάτω ανακοίνωση εκδόθηκε από το τμήμα πρόνοιας Ηρακλείου Κρήτης για δικαιούχους με διαβήτη τύπου 1. Πιθανότατα το ίδιο ισχύει για όλη την Ελλάδα. Με την παραδοχή ότι απαιτείται “Εκκαθαριστικό  Εφορίας” , σύμφωνα με δημοσιεύματα, πιθανότατα το επίδομα θα δίδεται στο εξής με εισοδηματικά κριτήρια ..

Δικαιολογητικά για τον Επανέλεγχο των Προνοιακών Επιδομάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΜΑ: Επανέλεγχος Προνοιακών Επιδομάτων
 
Στα  πλαίσια επανελέγχου των Προνοιακών επιδομάτων ,οι επιδοτούμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας τα παρακάτω δικαιολογητικά , έως τις  28 Δεκεμβρίου 2012.
1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
2.Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ  εφ΄όσον είναι επιδοτούμενοι ή Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας από το Δήμο.
3.Εκκαθαριστικό  Εφορίας  ή Βεβαίωση Απαλλαγής  θεωρημένη από την Εφορία .
4.Φωτοτυπία Βιβλιαρίου ασθενείας
5.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας  
6.Υπεύθυνη Δήλωση  του  άρθρου 8 του  Ν.1599/1986  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Δημόσια Υπηρεσία στην οποία θα αναφέρετε:
α.Δεν εισπράττω επίδομα για τον ίδιο λόγο από άλλο Φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β.Θα ενημερώσω την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εισαγωγής σε ίδρυμα, μετοίκησης στο εξωτερικό.( Η υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από την Υπηρεσία )
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη συνέχιση καταβολής του επιδόματός .
Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε διακοπή του  επιδόματος και διαγραφή από τα Μητρώα της Υπηρεσίας μας.