Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των γονέων που τα παιδιά τους έχουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ερωτηματολόγιο αυτό ζητά.